تــبــلــیــغــات گــســتــرده تــورنــادو

گــروه تــبــلــیــغــاتــے تــورنــادو بــا در اخــتــیــار داشــتــن بــیــش از 100 ڪــانــال تــلــگــرامــے بــا بــازدیــد مــیــلــیــونــے ڪــاربــران تــبــلــیــغــات گــســتــرده خــودرا بــه مــا بــســپــاریــد آمــاده همــڪــارے بــا تــمــامــے شــرڪــت ها و بــرنــدها و ڪــانــال هاے تــلــگــرامــے

   کانال   سایر
  23 آبان 1396
  216