آموزش جامع زبان انگلیسی

🔠آموزش عمومی زبان انگلیسی. 🔠آموزش گرامر کاربردی انگلیسی. 🔠آموزش اصطلاحات عامیانه و خیابانی. 🔠آموزش کاربرد لغات در حالت های مختلف. ✒# توسط مدرس منتخب زبان انگلیسی استان تهران.

   کانال   آموزشی
  7 روز پیش
  43